Användarvillkor för Abunikonto

1. INLEDNING

Abuni är ett varumärke och en tjänst som ägs och förvaltas av Marginalen Financial Services AB vilka tillhandahåller förenklad fakturahantering genom digitalisering av fakturor och betalningsförmedling. Tjänsten innebär att Kunden får en ny fakturaadress med ett personligt referensnummer till Abuni som Kunden meddelar sina fakturautställare. När Abuni mottar fakturor skannas dessa in och läggs upp på Kundens Abunikonto på Hemsidan. Så snart fakturan finns tillgänglig på Abunikontot anses Kunden ha mottagit densamma. Därefter kan Kunden logga in på sitt Abunikonto för att godkänna eller ändra betalningsinstruktioner för fakturorna.

Definitioner

I dessa användarvillkor skall följande termer och uttryck ha den betydelse som anges nedan:

"Abuni" betyder Marginalen Financial Services AB, organisationsnummer 556672-8043, 114 27 Stockholm;

"Abunikonto" betyder Kundens konto hos Abuni som är kopplat till Grundtjänsten och Abonnemangsform;

"Användarvillkor" betyder dessa användarvillkor jämte eventuella samtliga härtill hörande bilagor;

"Grundtjänst" betyder de tjänster som framgår under fliken Grundtjänster på Hemsidan;

"Hemsida" betyder www.abuni.se;

"Kund" betyder juridisk person eller fysisk person som är 18 år fyllda och som tillträder dessa Användarvillkor; och

"Abonnemangsform" betyder de tjänster som framgår under fliken Abonnemangsformer på Hemsidan.

2. GILTIGHET

(a) Användarvillkoren blir gällande då Kunden fyllt i samtliga användaruppgifter på Hemsidan samt godkänt Användarvillkoren på Hemsidan.

(b) Grundtjänsten och Abonnemangsform blir tillgänglig för Kunden så snart Abuni tillhandahållit Kunden med kontouppgifter till Abunikontot samt en ny fakturaadress med referensnummer. Möjligheten att genomföra betalningar enligt Grundtjänsten kan ske först när Abuni uppnått kundkännedom och Kunden:

     (i) har godkänt Användarvillkoren genom bekräftelse på Hemsidan och verifierat sin e-mailadress genom att följa instruktionerna i e-mailmeddelande från Abuni; och

    (ii) har skickat in autogiroblankett eller lämnat ett autogiromedgivande i enlighet med punkten 3(a) nedan.

3. KUNDS SKYLDIGHETER

(a) För att Kunden skall kunna genomföra betalningar enligt Grundtjänsten via sitt Abunikonto är Kunden skyldig att:

    (i) skriva under en autogiroblankett och skicka denna till Abuni alternativt lämna ett autogiromedgivande till Abuni enligt de blanketter som vid var tid finns tillgängliga på Hemsidan; och

    (ii) följa de på Hemsidan vid var tid gällande instruktionerna för att Abuni skall kunna uppnå kundkännedom och efterleva andra skyldigheter enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

(b) Om uppsägning av Kundens Abunikonto sker är Kunden ansvarig för att informera fakturautställarna om att fakturaadressen till Abuni inte längre är gällande.

(c) Kunden bär ansvaret för och är skyldig att granska och kontrollera att informationen i de digitala fakturorna som läggs upp på Kundens Abunikonto samt den information som Abuni tolkar ur fakturorna är korrekt. Kunden har även möjlighet att korrigera betalningsinstruktionerna för respektive faktura och bär således ansvaret för att de betalningsinstruktioner som Kunden godkänner är korrekta.

(d) Kunden är skyldig att hålla inloggningsuppgifter till Hemsidan hemliga och förbinder sig härmed till att hantera dessa uppgifter på ett sådant sätt att ingen obehörig får tillgång till dem. Kunden är skyldig att omedelbart meddela Abuni om misstanke föreligger att någon obehörig fått åtkomst till Kundens Abunikonto. Kunden är ansvarig för varje betalningsinstruktion eller annan åtgärd som vidtagits på Kundens Abunikonto, oavsett om sådan åtgärd vidtagits av Kunden eller av någon annan, till dess att sådan misstanke har meddelats Abuni.

(e) Kunden är skyldig att följa de anvisningar för bland annat betalningsinstruktioner och avbrytande av betalning som vid var tid finns tillgängliga på Hemsidan.

4. AVGIFTER OCH BETALNING AV GRUNDTJÄNSTEN OCH ELLER TILLÄGGSTJÄNSTERNA

(a) Kunden skall betala de avgifter för Abonnemangsform som finns angivna i Abunis vid var tid gällande prislista på Hemsidan.

(b) Abuni förbehåller sig rätten att ändra avgifterna för Abonnemangsform i enlighet med punkten 10. Vid prisändring äger Kunden rätt att säga upp sitt Abunikonto i enlighet med punkten 12(a). Om sådan uppsägning inte sker inom skälig tid skall Kunden anses ha godkänt prisändringen.

(c) Avgiften för Privatabonnemang faktureras kvartalsvis. Årsavgiften för Företagsabonnemang faktureras årsvis i förskott, den rörliga avgiften redovisas vid respektive månadsslut och faktureras i efterskott. Betalning av avgiften skall vara Abuni tillhanda senast på förfallodagen. Fakturan kommer att läggas ut på Kundens Abunikonto eller, för det fall kundförhållandet har upphört, skickas till Kundens egna adress. Abuni kan även komma att skicka en fysisk faktura till Kundens egna adress om Abuni har skäl att misstänka att Kunden inte längre utnyttjar sitt Abunikonto. Vid försenad betalning äger Abuni rätt att debitera en påminnelseavgift uppgående till SEK 60 samt en dröjsmålsränta om 2,5 procent per månad. I dessa fall är Kunden även skyldig att ersätta Abuni för Abunis kostnader för att bevaka och driva in Abunis fordran mot Kunden. Vid utebliven betalning äger Abuni rätt att vägra Kunden tillgång till Grundtjänsten och Abonnemangsform samt säga upp Kundens Abunikonto med omedelbar verkan.

5. ABUNIS ANSVARSBEGRÄNSNING

(a) Abuni har inte något ansvar att göra andra dokument än fakturor och dess underlag samt övriga till adressen korrekt adresserade brev tillgängliga på Kundens Abunikonto. Abuni äger rätt att kassera dokument såsom reklam, foldrar och tidningar. Om försändelse inkommer på Kundens adress som ej går att digitalisera, men som Abuni bedömer viktiga för Kunden, kontaktas Kunden via e-mail.

(b) Abunis ansvar är begränsat till att utföra betalning av de fakturor som Kunden har godkänt på anvisat sätt. Abuni har inget ansvar för att återbetala belopp till Kund för det fall Kunden har avbrutit en betalningsinstruktion för sent vilket innebär att betalning till fakturautställaren redan gått iväg.

(c) Kunden har själv möjlighet att korrigera betalningsinstruktionerna. Abuni bär inte något inget ansvar för att den skannade kopian är korrekt eller att den information som Abunis datasystem tolkar ur fakturan är korrekt.

(d) Abuni bär inte något ansvar för skada som beror på fel, störning eller avbrott i Kundens dator eller kommunikationsförbindelse med Abunis datorsystem. Abuni är heller inte ansvarig för skada som beror på fel, störning eller avbrott i Abunis datorsystem under förutsättning att Abuni har förfarit normalt aktsamt.

(e) Abuni är inte ansvarig för skada som uppkommit till följd av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, driftstopp i det allmänna kommunikationssystemet, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknade omständighet. Vad gäller arbetsrättsliga konflikter gäller ansvarsbegränsningen även om Abuni själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

(f) Om hinder föreligger för Abuni att utföra tjänst eller vidta någon åtgärd på grund av omständighet som anges i punkterna (d) och (e) ovan får utförandet av tjänsten eller åtgärden skjutas upp till dess att hindret upphört.

(g) Abuni är inte skyldig att ersätta någon skada som uppkommit förutsatt att Abuni iakttagit normal aktsamhet. Abuni ansvarar inte i något fall för indirekt skada förutsatt att Abuni inte förfarit grovt vårdslöst.

6. ARKIVERING

Abuni åtar sig att arkivera alla fakturor elektroniskt som Abuni mottagit för Kundens räkning i tio (10) år efter mottagandet av fakturan, dock som längst så länge kundförhållandet består, såvida annan skyldighet ej föreligger enligt lag. För företagskunder arkiveras även papperskopian i original under samma period, för att kunna erhållas vid förfrågan. För kunder som ej är företagskunder kommer papperskopian av fakturan att förstöras efter skanning.

7. PERSONUPPGIFTER

Abuni behandlar de personuppgifter om Kunden som Kunden lämnar till Abuni genom att fylla i sina användaruppgifter på Hemsidan och genom att fylla i autogiroblanketten. Vidare behandlar Abuni personuppgifter om Kunden i form av OCR-nummer, uppgifter om varor och tjänster samt andra uppgifter om Kunden som kan utläsas av fakturan, Kundens referensnummer, Kundens betalningshistorik samt övrigt underlag till fakturorna. Behandlingen sker i syfte att Abuni skall kunna tillhandahålla Kunden Grundtjänsten och Abonnemangsform samt för att i övrigt administrera förhållandet med Kunden och för att fullgöra Abunis rättsliga skyldigheter. Uppgifter lämnas även ut till av Abuni anlitande personuppgiftsbiträden, exempelvis för skanning av fakturor. Sådana personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifterna endast enligt Abunis instruktioner.

För det fall Kunden befinner sig i land utanför EU/EES-området när Kunden loggar in på Hemsidan kan detta i vissa fall anses innebära att för Kunden på Hemsidan tillgängliga uppgifter anses överförda till sådant tredje land.

Kunden har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Abuni på ovanstående adress angiven under definitionen för Abuni, få besked om vilka personuppgifter Abuni behandlar om Kunden och hur Abuni behandlar dessa. Kunden har även rätt att begära rättelse ifråga om personuppgifter Abuni behandlar om Kunden.

Personuppgiftsansvarig för den behandling som anges ovan är Abuni. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker Kunden till den behandling som anges ovan och särskilt till sådan behandling som innefattar s.k. känsliga personuppgifter om Kunden och som kan utläsas av faktura samt den överföring till tredje land som kan komma att ske på sätt som angivits ovan.

I den mån Abunis tillhandahållande av Grundtjänsten och Abonnemangsform innebär att personuppgifter om annan än Kunden måste behandlas av Abuni åtar sig Kunden att tillse att vederbörlig information ges och att i den mån det är nödvändigt samtycke föreligger enligt personuppgiftslagen i förhållande till Abunis behandling av sådana uppgifter.

8. ÅNGERRÄTT

I enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har Kund som är konsument en ångerrätt. Ångerfristen gäller i fjorton (14) dagar och börjar löpa från och med den dag då dessa Användarvillkor träder i kraft (se punkten 2 (a) ovan). Kund som är konsument utnyttjar ångerrätten enligt denna punkt genom att kontakta Abuni genom de kontaktvägar som vid var tid finns angivna på Hemsidan.

9. PENNINGTVÄTT OCH ANNAT MISSBRUK

(a) Abuni kommer att utföra kontroller av Kunderna i enlighet med lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och kan med anledning av detta hindra kunden tillträde till Grundtjänsten och Abonnemangsform.

(b) Abuni kommer att anmäla alla misstankar om att Kund utnyttjar Abunikonto på olagligt sätt till behörig myndighet.

10. ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOREN

Abuni förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor. Avseende Privatabonnemang träder sådan ändring ikraft tre månader efter att ändringen aviserats på Hemsidan. Avseende förskottbetalat Företagsabonnemang träder sådan ändring i kraft vid årsavtalets utgång, förutsatt att sådan ändring aviserats senast tre månader innan utgången av årsavtalets utgång. Om väsentlig ändring av Användarvillkoren sker är dock Abuni skyldiga att underrätta Kunden om detta. Vid ändring av Användarvillkoren äger Kunden rätt att säga upp sitt Abunikonto i enlighet med punkten 12(a) Om sådan uppsägning inte sker inom skälig tid skall Kunden anses ha godkänt ändringen av Användarvillkoren.

11. ÄNDRING AV REGISTRERADE UPPGIFTER

Kund är skyldig att vid var tid hålla sina användaruppgifter uppdaterade och korrekta.

12. UPPSÄGNING

(a) Uppsägning av Abunikontot skall ske genom att kontakta Abuni genom de kontaktvägar som vid var tid finns angivna på Hemsidan. Avseende Privatabonnemang träder sådan uppsägning ikraft tre (3) månader efter det att uppsägningen kommit motparten tillhanda. Avseende förskottsbetalat Företagsabonnemang träder sådan uppsägning ikraft vid utgången av årsavtalets utgång förutsatt att uppsägning kommit motpart tillhanda senast tre månader innan utgången av årsavtalet.

(b) Abuni äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Kundens Abunikonto om:

    (i) Kunden inte uppfyller sina betalningsförpliktelser gentemot Abuni;

    (ii) Kunden har uppgivit felaktiga uppgifter;

    (iii) Kunden kommer på obestånd;

    (iv)Kunden förordnas en god man eller förvaltare;

    (v) Kunden avlider;

    (vi) Abuni får kännedom om eller har anledning att misstänka att Kunden är inblandad i olaglig verksamhet; eller

    (vii> Kunden har brutit mot dessa Användarvillkor.

(c) Abuni har inget som helst ansvar för fakturor eller andra dokument och meddelanden som inkommer till Abuni i Kundens namn efter det att en uppsägning enligt denna punkt har trätt ikraft. Abuni har ingen skyldighet att informera Kundens fakturautställare om att Kundens Abunikonto sagts upp och att därmed fakturadressen till Abuni inte längre är gällande.

13. FULLMAKT

Genom godkännande av dessa Användarvillkor ger Kunden Abuni en fullmakt att för Kundens räkning vidta administrativa åtgärder, såsom möjlighet att begära en e-faktura istället för en pappersfaktura, i förhållande till fakturautställarna. Fullmakten är begränsad till att avse sådana administrativa åtgärder som inte medför någon extra kostnad för Kunden. Abuni må även på eget initiativ justera uppenbara fel och felskrivningar i betalningsinstruktion, om detta behövs för att utföra uppdraget.

14. ÖVERLÅTELSE

(a) Kunden äger inte rätt att överlåta sitt Abunikonto eller sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor till annan.

(b) Abuni äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor till annan.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

(a) Tvister enligt dessa Användarvillkor skall prövas av svensk domstol där svensk rätt skall tillämpas.

(b) Kund som är privatperson kan även anmäla tvist för prövning hos Allmänna reklamationsnämnden.

Senaste revidering gjord den 21 januari 2013